Ordningsregler

Båtgäster

Allmänt

Örnsköldsviks Gästhamn drivs av Capolinea AB (559009-3190) sedan 2015.

Bryggplats

Motorbåt och segelbåt får endast förtöjas på plats, som är avsedd för respektive båttyp och som har godkänts av hamnvärd (gäller reserverad säsongsplats). Bryggplatsen är personlig och får inte överlåtas, utlånas eller uthyras.

Båten skall vara så förtöjd att ingen olägenhet uppstår, t ex. så får inte båten inte inkräkta på bryggan.

Båtägarens ansvar

Det är båtägarens ansvar att ha nödvändig uppsikt över sin båt samt noggrant kontrollera förtöjningar, bojar, kättingar o dyl. och genast anmäla omständigheter av betydelse för säkerheten.

Båt ska vara ansvarsförsäkrad och båtägaren är ansvarig för skada som han/hon själv eller annan, som med hans/hennes tillåtelse varit verksam i hamnen, vållar.

Båtägaren ska förtöja sin båt så att skador ej uppstår på andra båtar och hamnens egendom.

Båtägare ansvarar för de skador på kajer, bryggor och hamnens inventarier, som förorsakats av denne eller dennes båt.

In- och utfart från hamnen

Inom hamnorådet gäller en högsta tillåtna hastighet om 3 knop. Farten ska dock alltid anpassas så, att ingen olägenhet uppkommer för övriga båtägare, såsom t.ex. svallvågor.

Örnsköldsviks Gästhamn äger rätt, att på båtägarens bekostnad, att inom hamnområde, flytta kvarlämnad båt eller egendom, som inte förflyttats eller avhämtats efter föreläggande om detta.

Hinder i nyttjanderätten samt Force majeure

Avgift nedsätts inte om tillfälligt hinder för båtägaren uppstår till följd av nedsatt funktionalitet eller reparationsarbete.

Båtägaren upplyses härmed om att händelser kan inträffa, som gör att brygga eller sjösättningsramp inte kan användas till exempel på grund av reparations- och/eller underhållsarbeten och dyligt. Båtägaren fritager härmed Örnsköldsviks Gästhamn från ersättningsskyldighet.

Örnsköldsviks Gästhamn ansvarar ej för skador som har orsakats av så kallad force majeurekaraktär t ex. materialfel, oväder, stöld, skadegörelse eller händelse utanför Örnsköldsviks Gästhamns kontroll.

Ordningsregler och direktiv

Som hyresgäst är Du skyldig att följa denna Hamnordning samt övriga föreskrifter och direktiv, som ges av Örnsköldsviks Gästhamns funktionärer.

Hamnvärden eller av den utsedd person har rätt att avhysa gäst från hamnen som inte följer gällande regler.

Uppställning av bilar eller andra landgående fordon får endast göras på anvisade platser. Meddela registreringsnummer för ert fordon till hamnvärd för att undvika böter.

Visa hänsyn till andra gäster i hamnen. Högt ljud som musik, sång eller dyl. är inte tillåtet mellan kl. 23:00 - 07.00.

Avfall/sopor skall lämnas på anvisad plats och källsorteras.

Båttoaletter utan sluten tank, får ej användas i hamnen.

Säkerhetsföreskrifter

Räddningsutrustning, första hjälpen och brandsläckare finns utplacerade på strategiska platser i hamnen. Kontrollera vid ankomst vart dessa finns i förhållande till erhållen hamnplats.

Det är förbjudet att använda öppen eld på bryggor, båtar och i nära anslutning till motorfordon. Grillning får bara ske på anvisade platser.

Kontrollera gasolkök och annat brandfarligt material och iakttag stor försiktighet med dessa inom hamnområdet.

Vid brand eller fara ring 112.